KOMA SLOVAKIA alt
Pradelna-2
Pradelna-15
Pradelna-14
Pradelna-13
Pradelna-12
Pradelna-11
Pradelna-10
Pradelna-9
Pradelna-8
Pradelna-7
Pradelna-6
Pradelna-5
Pradelna-4
Pradelna-3
Pradelna-2
Pradelna-1

15 fotografií

Práčovňa pre fínsku firmu LINDSTRÖM


Modulárna práčovňa so sekundárnou sedlovou strechou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Drobné výrobní provozy
Rok realizácie:2008
Klient:LINDSTRÖM
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 80
Užitková plocha: 1440 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Pôvo­dom škan­di­náv­ska rodin­ná spo­loč­nost Lindström, kto­rá bola zalo­že­ná už v roku 1848 ako pôvod­ne bar­ví­rňa tex­ti­lu, má v súčast­nej dobe poboč­ky po celom sve­te. V súčast­nej dobe sa venu­je pre­nájmu pra­cov­ných ode­vov, ich čis­te­niu a čis­te­niu roho­ží a kober­cov. Aj vďaka tomu, že spo­loč­nosť pochá­za zo Škan­di­ná­vie, lip­ne na tom, aby jej pre­vá­dz­ka napl­ňo­va­la hod­no­ty trva­lej udr­ža­teľ­nos­ti. Aj pre­to si pre výstav­bu modu­lár­nej prá­čov­ne v Trna­ve vybra­lo vede­nie spo­loč­nos­ti Lindström sys­tém KOMA, pre­to­že ten vďaka eko­lo­gic­kej a efek­tív­nej pre­fab­ri­ká­cii, ale tak­tiež sekun­dár­nej vyu­ži­tel­nos­ti a pre­no­si­tel­nos­ti je ide­ál­nou for­mou výstavby.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie