KOMA SLOVAKIA alt
Reference 59705a212acc7
Reference 59b848af75ee6
Reference 596c985f63df8
Reference 596c986c610bf
Reference 596c987e56dd2
Reference 596c9865e808c
Reference 596c98726687c
Reference 59705a2cb8bf8
Reference 59705a2718e50

8 fotografií

Predajňa nábytku Bratislava


Slovenské sedacie súpravy Beta - Bratislava OC KORZO

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine

Pre­da­jňa pre OC KOR­ZO. Výho­dy modu­lár­nej výstav­by stá­le via­cej obja­vujú inves­to­ri, čo dokazu­je i pre­da­jňa seda­cích súprav BETA, kto­rá je jed­no­du­chá, ale o to via­cej efek­tív­na pre­da­jňa v Bra­ti­sla­ve. Spo­loč­nosť vo veľ­mi krát­kej dobe vyrie­šila výstav­bu novej pre­daj­ne. Ďal­ším hľa­dis­kom bola pocho­pi­teľ­ne výhod­ná cena samot­nej zosta­vy. Na túto rea­li­zá­ciu boli pou­ži­té modu­ly Stan­dar­d­Li­ne v základ­nom pre­ve­de­ní. Celý vzhľad pre­dajne bol zla­de­ný do moder­ných farieb antra­cit vo fasáde KOMA 3.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie