KOMA SLOVAKIA alt
Reference 58de3282b15da
Reference 58de326e20a46
Reference 58de327b82556
Reference 58de32665af0d
Reference 5774cb6c6caf2
Reference 5774cb8f32402
Reference 5774cb7ad019c
Reference 5774cb822df3a
Reference 5774cb7376f06

8 fotografií

MŠ Chynorany


Jednopodlažná materská školka Chynorany zložená z 7 modulov.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 7
Užitková plocha: 150 m2

Obec Chy­no­ra­ny sa rozhod­la vyu­žiť modu­lár­ny sys­tém pro rea­li­zá­ciu mater­skej škôl­ky pre 20 detí. Mater­skú ško­lu sme doda­li ako jed­no­pod­laž­nú budo­vu pozostá­vaj­úcu zo 7 mod­ulov výrob­nej rady Stan­dard­Line spĺňaj­úcu všet­ky poži­a­dav­ky na súčas­nú výstav­bu toh­to typu škol­ské­ho výchov­no­vzde­lá­va­cie­ho zari­a­de­nia. V budo­ve je trie­da pre 20 detí, soci­ál­ne záze­mie, výdaj stra­vy a záze­mie pro uči­teľa. Samozrej­mos­ťou sú pod­hľa­dy a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­du. Budo­va je opa­t­re­ná zatep­le­nou fasádou s omi­et­kou a zatep­le­nou pul­to­vou strechou. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku