KOMA SLOVAKIA alt
MS Kvetnice 3
MS Kvetnice 3
MS Kvetnice 1
MS Kvetnice 12
MS Kvetnice 5
MS Kvetnice 10
MS Kvetnice 9
MS Kvetnice 4
MS Kvetnice 11
MS Kvetnice 7
MS Kvetnice 6
MS Kvetnice 8
MS Kvetnice 2

12 fotografií

Štvortriedna škôlka v Květnici


Dvojpodlažná modulárna štvortriedna materská škola pre 96 detí zo 44 modulov výrobkového radu StandardLine.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2020
Klient:Obec Květnice
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 měsíc
Dĺžka výroby: 2 týdny
Počet modulov: 44
Užitková plocha: 1040 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Modu­lár­nym sys­té­mom sa roz­hod­la rea­li­zo­vať škôl­ku aj obec Měche­ni­ce. KOMA bola gene­rál­nym dodá­va­teľom tej­to dvoj­pod­laž­nej škôl­ky rea­li­zo­va­nej zo 44 modu­lov rady Stan­dar­d­Li­ne. V budo­ve sú šty­ri učeb­ne, herňa, výda­jňa obe­dov, soci­ál­ne zari­a­de­nia a záze­mie pre uči­teľov. Do vrch­né­ho poscho­dia je bez­ba­ri­é­ro­vý prístup pomo­cou osob­né­ho výťa­hu. Her­ne tvo­ria otvo­re­ný pries­tor bez roz­náša­cích stĺ­pov a sú vyba­ve­né akus­tic­ký­mi pod­hľad­mi. Samozrej­mos­ťou je tep­lo­vod­né kúre­nie a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dov. Budo­va je vyba­ve­ná zatep­le­nou fasádou s omi­et­kou a zatep­le­nou stre­chou. Škôl­ka spĺňa všet­ky poži­a­dav­ky na súčas­nú výstav­bu toh­to typu zariadenia.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie