KOMA SLOVAKIA alt
DSF8363
DSF8354
DSF8337
DSF8322
DSF8321
DSF8317
DSF8281
DSF8275
DSF8268
DSF8258
DSF8294
DSF8363
DSF8324

12 fotografií

Jednotriedna materská škola v Měcheniciach


Modulárna jednotriedna materská škola pre 25 detí z 12 modulov výrobkového radu StandardLine s terasou a trelážou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2020
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 měsíc
Dĺžka výroby: 1 týden
Počet modulov: 12
Užitková plocha: 228 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj
Poznámka:2 terasy o rozloze 22 m2 a 18 m2

Obec Měche­ni­ce, sa roz­hod­la vyu­žiť modu­lár­ny sys­tém na rea­li­zá­ciu mater­skej škôl­ky. Mater­skú ško­lu sme doda­li v zdru­že­ní s fir­mou Doubrav­ská sta­veb­ná s.r.o.

Jed­no­pod­laž­ná budo­va je posta­ve­ná z 12 modu­lov výrob­ko­vé­ho radu Stan­dar­d­Li­ne a spĺňa všet­ky poži­a­dav­ky na súčas­nú výstav­bu toh­to typu zari­a­de­nia. V budo­ve je trie­da pre 25 detí, výda­jňa obe­dov, soci­ál­ne záze­mie a záze­mie pre uči­teľov. Súčas­ťou sú dve tera­sy. Škôl­ka je vyba­ve­ná tepel­ným čer­pa­dlom a vzdu­cho­tech­ni­kou s reku­per­á­ci­ou. Samozrej­mos­ťou sú pod­hľa­dy a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dov. Budo­va je vyba­ve­ná zatep­le­nou fasádou s omi­et­kou a zatep­le­nou strechou.

Súčas­ťou doda­nia sú aj modu­ly s tera­sou a trelážou.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie