KOMA SLOVAKIA alt
15mm8434
15mm8434
15mm8427
15mm8474
15mm8196
15mm8203
15mm8223
15mm8292
15mm8341
15mm8350
15mm8376
15mm8381
15mm8401
15mm8415
15mm8497
15mm8559

15 fotografií

Materská škola v obci Cabaj - Čápor


Jednopodlažná modulárna prístavba jednej triedy pre deti predškolského veku.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 3 týždne
Dĺžka výroby: 4 týždne
Počet modulov: 8
Užitková plocha: 170 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Zod­po­ved­ní zastu­pi­te­lia slo­ven­skej obce Cabaj Čápor vyrie­ši­li nedo­sta­tok miest v pred­škol­skom zari­a­de­ní vybu­do­va­ním prístav­by modu­lár­nej mater­skej ško­ly z modu­lov KOMA. Kom­fort­ná jed­no­tried­ka posky­tu­je všet­ko, čo si od mater­skej ško­ly inves­tor pred­sta­vu­je. Modu­lár­ny sys­tém KOMA spĺňa všet­ky poži­a­dav­ky hygi­e­nic­ké, tepel­ne izo­lač­né, pro­ti­po­ži­ar­ne, zvu­ko­vo izo­lač­né a este­tic­ké podľa pred­stáv inves­to­ra a dotknu­tých orgánov. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie