KOMA SLOVAKIA alt

25 fotografií

Prístavba hotelu Holiday Inn, Žilina


Modulárna prístavba konferenčnej miestnosti na streche hotela.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizace pro kulturu / Konferenční místnosti
Rok realizácie:2013
Klient:Holiday Inn
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Prenájom

Špe­ci­fic­ká modu­lár­na prístav­ba hote­la je zvlášt­na najmä vďaka tomu, že je umiest­ne­ná na streche. Ďal­šou ukáž­kou vari­a­bi­li­ty KOMA sys­té­mu je i fakt, že naj­prv prístav­ba slú­ži­la ako rela­xač­né cen­t­rum mla­dým fot­ba­lis­tom do 17 rokov, ktorí hra­li v Žili­ne majstrov­stvá Euró­py UEFA.Teraz sú v modu­loch pries­to­ry kon­gre­so­vé­ho sálu. Na fot­kách je zrejmé, že hoci sa jed­ná o štan­dard­né kon­taj­ne­ry, ich inte­ri­é­ro­vé rie­še­nie je vyso­ko este­tic­ké a vyba­ve­né moder­nou tech­ni­kou. Ste­ny sú oblo­že­né sádro­kar­to­no­vý­mi des­ka­mi v kom­bi­ná­cii s dre­ve­ným deko­rom. Stro­py sú opa­t­re­né sádro­kar­to­no­vým pod­hľa­dom. Vyku­ro­va­nie je rie­še­né tep­lo­vod­ným kure­ním napo­je­ným na cen­t­rál­ne vyku­ro­va­nie budo­vy hotelu.


Zpäť na referencie