KOMA SLOVAKIA alt
Sportove centrum Policie 03
Sportove centrum Policie 06
Sportove centrum Policie 05
Sportove centrum Policie 09
Sportove centrum Policie 10
Sportove centrum Policie 14
Sportove centrum Policie 17
Sportove centrum Policie 21
Sportove centrum Policie 20
Sportove centrum Policie 19
Sportove centrum Policie 15
Sportove centrum Policie 12
Sportove centrum Policie 13
Sportove centrum Policie 11

13 fotografií

Športové centrum polície


Dvojpodlažná modulárna budova zložená z 13 modulov výrobkovej rady StandardLine s terasou, vonkajším schodiskom a fasádou z lakovaného profilovaného plechu.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport
Rok realizácie:2023
Klient:Športové centrum polície (ŠCP)
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 týždne
Dĺžka výroby: 2 týždne
Počet modulov: 13
Užitková plocha: 195 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Špor­to­vé cen­t­rum polí­cie (ŠCP) zabez­pe­ču­je, v spo­lu­prá­ci so špor­to­vý­mi klub­mi polí­cie a Úni­ou telo­vý­chov­ných orga­ni­zá­cií polí­cie SR, prí­pra­vu špor­tov­cov na vrchol­né špor­to­vé podu­ja­tia. ŠCP má štat­út samo­stat­nej roz­počto­vej orga­ni­zá­cie MV SR.

Rea­li­zá­cia zákaz­ky pre ŠCP sa usku­toč­ni­la v krás­nom pro­stre­dí Zem­ník – mŕtve rame­no Duna­ja v zápla­vo­vej oblas­ti kde bolo potreb­né posúde­nie život­né­ho pro­stre­dia a vplyv modu­lov na oko­li­tú fau­nu a flóru. Záro­veň bolo potreb­né vyrie­šiť aj zákla­dy pre zápla­vo­vú oblasť. Sme veľ­mi hrdý, že napo­má­ha­me roz­ví­jať šport na Slo­ven­sku dodáv­kou modu­lár­nych objekt pre úče­ly telo­vý­cho­vy našich vrcho­lo­vých špor­tov­cov a poli­caj­tov SR.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie