KOMA SLOVAKIA alt

20 fotografií

Administratívna budova pre Kybernetes s.r.o.


Dvojpodlažná administratívna budova s omietkovou fasádou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy / Kancelárie
Rok realizácie:2011
Klient:Kybernetes
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 20
Užitková plocha: 300
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Kan­ce­lár­ska budo­va je dvoj­pod­laž­ná s omi­et­kou o cel­ko­vej ploche 300m². Kan­ce­lár­ska budo­va pre fir­mu Kyber­ne­tes v Koši­ci­ach na prvý pohľad vypa­dá ako kon­venč­ná budo­va. Aj tak môžu vypa­dať modu­ly rady Stan­dar­d­Li­ne, ak si to zákaz­ník bude pri­ať. Inves­tor si vybral modu­lár­ny sys­tém KOMA pre výstav­bu objek­tu v stiesne­ných pries­to­roch na svo­jom pozem­ku. Inte­ri­ér pres­ne spĺňa poža­dav­ky kli­en­ta, aby kto­koľ­vek do budo­vy pri­šiel, mal pocit, že je v muro­va­nej budo­ve. Čo by ovšem kon­venč­ná výstav­ba nedo­ká­za­la, je spl­niť šibe­nič­ný ter­mín výstav­by. Pre­to si kli­ent vybral KOMA sys­tém – vari­a­bil­ný a super­rych­lý zpô­sob výstavby.


Zpäť na predchádzajúcu stránku