KOMA SLOVAKIA alt

Pre­daj modulov


KOMA je popred­ným výrob­com obyt­ných kon­taj­ne­rov a modu­lov. Sme hrdým lídrom v oblas­ti výro­by obyt­ných kon­taj­ne­rov a modu­lov. S dlho­roč­nou tra­dí­ci­ou a neu­stá­lym dôra­zom na kva­li­tu a ino­vá­cie sme si vybu­do­va­li povesť spoľahli­vé­ho part­ne­ra. Či už hľa­dá­te jed­not­li­vé modu­ly, kon­taj­ne­ry ale­bo kom­plet­né zosta­vy, sme tu pre vás. Naše stav­by spĺňajú naj­vyššie štan­dar­dy a zákaz­ní­kom pon­úka­me rie­še­nia pres­ne na mieru.

Naša ponuka kontajnerov


Vyrábame a predávame širokú škálu kontajnerov pre rôzne potreby:
Sanitárne kontajnery
Ideálne riešenie pre dočasné alebo trvalé sanitárne zariadenia.
Obytné kontajnery
Komfortné bývanie s flexibilitou a mobilitou.
Skladové kontajnery
Bezpečné a spoľahlivé riešenie pre vaše skladovacie potreby.

Potrebujete


Výhody modulárnej výstavby


Oproti klasickej výstavbe vykazuje modulárna výstavba mnoho pozitívnych rysov jako po stránke kvalitatívnej , tak i ekonomickej.
LINKOVÁ KVALITA
Väčšina výroby na moduloch je prevádzaná za stálych klimatických podmienok vo výrobnej hale. Plne digitalizovaná výroba umožňuje vďaka systému kontrol dosiahnuť linkovú kvalitu. KOMA sa prezentuje zavádzaním systému Priemysel 4.0
EKONOMIČNOSŤ
Vďaka rýchlosti môžete stavbu užívať skôr, takže je návratnosť investície rýchlejšia. Linková výroba znamená taktiež dôslednú kontrolu nad cenou produktu. Vďaka tomu cena, kterú si dohodnete pri zadávaní zakázky je cena, za ktorú stavbu skutočne dokážete zrealizovať.
RÝCHLOSŤ
Vďaka príprave modulov vrátane ich zariadeniu vo výrobnej hale vznikne stavba na mieste v rade niekoľkých hodín a je hneď pripravená k využitiu. Taktiež veľkou výhodou je , že výroba modulov na linke prebieha súbežne so stavbou základov, takže sa doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST A MOBILITA
Modulárny objekt je možné neskôr rozložiť na jednotlivé moduly a tie použiť pre potreby iného objektu.
FLEXIBILITA
Modulárna výstavba vie reagovať na aktuálne potreby majitela a je možné ju rozšíriť. Napríklad aj o dve nové poschodia.
ŠETRNOSŤ K PROSTREDIU
Z vyššie uvedených vlastností vyplýva jedna nemenej dôležitá: modulárna stavba je extrémne šetrná k životnému prostrediu. Životný priestor nezaťažuje dlhodobo hlukom a prachom, ktorý je charakteristický u štandardnej výstavby.