KOMA SLOVAKIA alt
Reference 565c5e7e2677b
Reference 565c5e95a88dc
Reference 565c5e772eae2
Reference 565c5e8cf2412
Reference 565c5e85a8d40
Reference 565c5e7e2677b
Reference 565c5e5d3b403
Reference 565c5e6a9dd39

7 fotografií

Moderná modulárna prevádzková budova Bernolákovo


Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Administratívne budovy
Rok realizácie:2015
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine
Poznámka:Rok: 2015

Zre­a­li­zo­va­li sme v obci Ber­no­lá­ko­vo admi­nis­tra­tív­ny objekt pre spo­loč­nosť EBA s.r.o.,. Pre kan­ce­lárie sme navrh­li betó­no­vé pod­la­hy podľa poži­a­dav­ky inves­to­ra. Objekt bol zatep­le­ný kon­takt­ným zate­pľo­va­cím sys­té­mom a pre­kry­tý pul­to­vou stre­chou. Nakoľ­ko nebo­lo mož­né budo­vu napo­jiť na kana­li­zač­ný odpad a pre­to objekt je zdvih­nu­tý na zákla­doch a pod objek­tom sa nachá­d­za fekál­ny tank, kto­rý zabez­pe­ču­je plnú funkč­nosť sani­tár­ne­ho vyba­ve­nia objek­tu. Pre danú spo­loč­nosť KOMA rea­li­zo­va­la aj nie­koľ­ko drob­ných pre­vá­d­zok v rám­ci Slo­ven­skej repub­li­ky, kto­ré sú podob­né­ho typu a cha­rak­te­ru ako admi­nis­tra­tív­ny objekt v obci Bernolákovo.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku