KOMA SLOVAKIA alt

KOMA SLO­VA­KIA zre­a­li­zo­va­la modu­lár­ní objekt HOM Skalité


20. 08. 2019 | Novinky

Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODULAR.

Obec Ska­li­té sa roz­pro­stí­rá na slo­ven­sko-pol­ské hra­ni­ci, pár kilo­me­t­rů od mís­ta, kde se stý­ka­jí hra­ni­ce třech stá­tů Slo­ven­ska, Pol­ska a Čes­ka. Je to krás­ná hor­ská oblast v sever­ní čás­ti Kysuc­kých Bes­kyd. Kaž­dý rok se zde orga­ni­zu­jí vel­ko­le­pé Goral­ské slav­nos­ti. Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODU­LAR. Sta­veb­ní při­pra­ve­nost pro modu­ly zre­a­li­zo­va­la sta­veb­ní fir­ma Váhostav-SK. Fasáda na celém objek­tu je rea­li­zo­va­ná z hli­ní­ko­vých kazet v bar­vách logo­ma­nu­á­lu Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nos­ti Bra­ti­sla­va. Výpl­ně otvo­rů jsou zaskle­né sys­té­mem Ali­plast se skly RC3 a objekt zís­kal ener­ge­tic­ký ští­tek cel­ko­vé spo­tře­by ener­gie ve tří­dě B (do 70 kWh/m2.a). V celém objek­tu je pod­la­ho­vé tope­ní, svět­la jsou sou­čás­tí zavě­še­né­ho pod­hle­du. Budo­va je plně kli­ma­ti­zo­va­ná a ven­kov­ní osvět­le­ní je pomo­cí spe­ci­ál­ních LED sví­ti­del s vyso­kým kry­tím IP66.

 • Skalite koma slovakia zm 2
 • Skalite koma slovakia zm 1
 • Skalite koma slovakia zm 3
 • Skalite koma slovakia zm 4
 • Skalite koma slovakia zm 5 0
 • Skalite koma slovakia zm 7
 • Skalite koma slovakia zm 8
 • Skalite koma slovakia zm 9
 • Skalite koma slovakia zm 10
 • Skalite koma slovakia zm 11
 • Skalite koma slovakia zm 12
 • Skalite koma slovakia zm 13