KOMA SLOVAKIA alt

Modu­lár­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­va pro Volkswagen Slovakia


08. 11. 2017 | Novinky

Naše sester­ská orga­ni­za­ce KOMA SLO­VA­KIA zís­ká­vá díky kva­lit­ním výrob­kům KOMA nároč­né zákaz­ní­ky na Slo­ven­sku. Jed­na z posled­ních rea­li­za­cí je roz­ší­ře­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pro nad­ná­rod­ní kon­cern Volkswagen v Bra­ti­sla­vě. Modu­lár­ní budo­va je umís­tě­ná v are­á­lu Volkswagen Slo­va­kia pří­mo u vstu­pu do bra­ti­slav­ské­ho are­á­lu. Tří­pod­laž­ní objekt slou­ží pro tech­nic­ké pra­cov­ní­ky vyrá­bě­jí­cí mode­ly zna­ček Audi, Por­sche a Volkswagen. Celá budo­va byla posta­ve­na ze 114 modu­lů roz­mě­rů 7.5002.9903.063 mm, kte­ré vyho­vu­jí všem tech­nic­kým poža­dav­kům, kte­ré musí spl­ňo­vat výrob­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy z hle­dis­ka požár­ní ochra­ny, tepel­ně­tech­nic­kých, zvu­ko­vých a sta­tiských vlast­nos­tí a samo­zřej­mě bez­peč­nos­ti a hygi­e­ny. Nemen­ší míra pozor­nos­ti byla kla­de­na i na design budo­vy. KOMA SLO­VA­KIA stá­le více pro­ka­zu­je schop­nost vyho­vět i těm nej­ná­roč­něj­ším zákaz­ní­kům z pod­ni­ka­tel­ské nebo komu­nál­ní sféry.
  • 5mm0845
  • 5mm0699
  • 5mm0797 0
  • 5mm0734
  • 5mm0747
  • 5mm0798
  • 5mm0750
  • 5mm0759
  • 5mm0774
  • 5mm0852