KOMA SLOVAKIA alt

KOMA dokon­či­la pro­ces výstav­by čes­ké­ho pavi­ló­nu EXPO 2015


03. 02. 2015 | Novinky

KOMA, gene­rál­ny dodá­va­teľ čes­ké­ho pavi­ló­nu EXPO 2015 v Milá­ne, má za sebou ďal­ší význam­ný míľ­nik, pre­to­že odo­vzda­la v súla­de so zmluvou s Kan­ce­lári­ou Gene­rál­ne­ho Komi­sá­ra (KGK) pavi­lón v roz­sa­hu, v akom bol vysú­ťa­že­ný. To fak­tic­ky zna­me­ná, že Slo­ven­ský pavi­lón je jeden z prvých, kde už pre­bie­hajú prá­ce v inte­ri­é­ri spo­je­né s výma­ľ­bou, poklád­kou pod­la­ho­vín, či inšta­lá­cie svie­ti­diel. Navy­še sme ako prvý z expo­zí­cií osa­di­li na budo­vu von­ka­j­šie fasády a 28. 1. 2015 sme zahá­ji­li inšta­lá­ciu prvé­ho ume­lec­ké­ho die­la - kine­tic­ká plas­ti­ka od Maxi­ma Velčovského.

Je zjav­né, že taký­to postup podľa časo­vej osi aj cez pro­blémy je mož­ný len vďaka uni­kát­ne­mu sta­veb­né­mu modu­lár­ne­mu KOMA systému.

 • Mg_6487_0
 • Mg_6512_0
 • Mg_6563_0
 • Mg_6564_1
 • Mg_6832_0
 • Mg_7333
 • Mg_7460
 • Img_0236
 • Img_0339
 • Img_0378
 • Img_0426
 • Img_0607
 • Img_0728
 • Img_0792
 • Img_1363_0
 • Img_8912
 • Img_8925
 • Img_8931