KOMA SLOVAKIA alt

19 fotografií

Zázemie pre golfistov blízko letiska, SK


Modulárne zázemie golfového klubu z 2 komfortných modulov ComfortLine.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport / Zázemí klubů
Rok realizácie:2012
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: ComfortLine

Vybu­do­va­li sme ďal­šie modu­lár­ne záze­mie pre gol­fo­vých nad­šen­cov na gol­fo­vom ihris­ku blíz­ko obce Palári­ko­vo na Slo­ven­sku. Vzhľa­dom k tomu, že sa 18 jam­ko­vé gol­fo­vé hriš­te nachá­d­za blíz­ko špor­to­vé­ho letis­ka, tak má prí­znač­ný názov AIR­PORT GOLF CLUB. Celá modu­lár­na stav­ba je zalo­že­ná na vŕta­ných zákla­doch. Sme radi, že prispie­va­me ku skul­t­úr­ňo­va­niu vzni­kaj­úcich gol­fo­vých ihrísk na Slo­ven­sku i v Čes­ku a že modu­lár­ne stav­by si zís­ká­vajú stá­le väč­šiu popu­la­ri­tu v našich krajinách.


Zpäť na predchádzajúcu stránku