KOMA SLOVAKIA alt

10 fotografií

Šatne pre futbalistov Železiarne Podbrezová


Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport / Sportovní šatny
Rok realizácie:2018
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine

KOMA v tom­to modu­lár­nom objek­te zohľad­ni­la poži­a­dav­ky inves­to­ra pre pre­vá­dzku šat­ní domá­ce­ho a hos­ťuj­úce­ho muž­stva, sprchy, kan­ce­lárie roz­hod­cov, soci­ál­nych pries­to­rov, miest­nosť pre teles­ne postih­nu­tých a bufe­tu pre verej­nosť. Modu­lár­ny objekt je vyku­ro­va­ný el. kon­vek­tor­mi a pre­kry­tý sed­lo­vou stre­chou. Inte­ri­ér objek­tu je celý rea­li­zo­va­ný v bie­lej lami­no­va­nej DTD so svetlou výš­kou inte­ri­é­ru 2.510mm. Súčas­ťou chod­ní­ka a polo­že­nej dlaž­by v exte­ri­é­ri boli osa­de­né moder­né odve­tra­nia zákla­dov - tkzv. ang­lic­ké dvorčeky.

Po odo­vzda­ní objek­tu KOMA a uve­de­ní do pre­vá­dz­ky bufe­tu sme zare­gis­tro­va­li v muž­stve lep­šiu atmo­sfé­ru, kto­rá sa preja­vi­la vzostupom v tabu­ľ­ke For­tu­na ligy.


Zpäť na predchádzajúcu stránku