KOMA SLOVAKIA alt
Socialni-byty-nitra-3
Socialni-byty-nitra-4
Socialni-byty-nitra-3
Socialni-byty-nitra-2
Socialni-byty-nitra-1
Socialni-byty-nitra-0
Socialni-byty-nitra-12
Socialni-byty-nitra-10
Socialni-byty-nitra-9
Socialni-byty-nitra-8
Socialni-byty-nitra-7
Socialni-byty-nitra-6
Socialni-byty-nitra-5

12 fotografií

Sociálne byty Nitra, SK


Modulárny dvojpodlažný bytový dom pre neprispôsobivých občanov s 26 bytmi 2+kk.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre bývanie / Sociální bytové domy
Rok realizácie:2009
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Oka­mži­tú potre­bu pomo­ci soci­ál­ne slab­ším spo­lu­ob­ča­nom muse­li rie­šiť tiež v slo­ven­skom mes­te Nit­ra. Kon­taj­ne­ro­vá výstav­ba doká­že túto potre­bu veľ­mi dob­re spl­niť v pri­ja­tel­ných finanč­ných nákla­doch. Z logi­ky veci se u tých­to rea­li­zá­cií via­cej dbá na rých­losť výstav­by a jej finanč­ný dopad. Ľudia , ktorí sú v núd­zi, zís­kajú väč­ší kom­fort, na kto­rý by iba ťaž­ko svo­ji­mi sila­mi a finan­ci­a­mi dosi­ahli. To je zjav­ne naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta tých­to realizácií.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie