KOMA SLOVAKIA alt
IMG 0728 min
IMG 0705 min
IMG 0739 min
IMG 0750 min
IMG 0758 min
IMG 0762 min
IMG 0772 min
IMG 0776 min

7 fotografií

Spojník medzi domovmi pre seniorov na Vsetíně


Predstavujeme vám malý projekt s veľkým srdcom ♥. S Diakoniou Vsetín spolupracujeme už radu rokov a na konci roku 2020 sme postavili krčok- spojník, ktorý prepojuje dva domovy pokojnej staroby.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre bývanie / Domovy poklidného stáří
Rok realizácie:2020
Klient:Diakonie VSETÍN
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 deň
Počet modulov: 3
Forma predaja:Predaj

Naj­no­všou rea­li­zá­ci­ou je spo­je­nie dvoch suse­di­a­cich domo­vov pre seni­o­rov, čo Dia­ko­nia pre­vá­dz­ku­je. V jed­nom z nich sa nachá­d­za spo­lo­čen­ská miest­nosť, kde sa kli­en­ti môžu stretá­vať a trá­viť spo­ločne čas . Pre­miest­ňo­va­nie z budo­vy do budo­vy bolo pre seni­o­rov značne nároč­né, a tak im modu­lár­ny krčok zjed­no­du­ší pohyb mezi obo­ma domov­mi. Zosta­vu tvo­ria 3 modu­ly, kto­ré sme umiest­ni­li med­zi naj­vyš­ším poscho­dím oboch budov. Samozrej­mos­ťou je pri­tom bez­ba­ri­é­ro­vý prie­chod. Vďaka veľ­kým oknám sa kli­en­tom otvá­ra nád­her­ný výhľad na Vsetín a samot­né modu­ly nie sú len spo­jo­va­cím prv­kom, ale záro­veň slúžia ako odpo­čin­ko­vá miest­nosť a zim­ná záhrada.

Modu­lár­ny krčok – spoj­ník sme zmon­to­va­li už v zime, ale kvô­li pan­de­mic­kým opa­t­re­ni­am bolo jeho uve­de­nie do pre­vá­dz­ky odlo­že­né na Júl 2021. Ďaku­je­me tým­to Dia­ko­nii Vsetín a fir­me For­mi­ca s.r.o. a bolo našou cťou s vami spo­lu­pra­co­vať na pro­jek­te, kto­rý uro­bil živo­ty rady ľudí poho­do­vej­ší­mi a veselšími.

Modu­la­ri­ta spo­ju­je (doslo­va) :-)

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie