KOMA SLOVAKIA alt

8 fotografií

Odpočivárne pre vodičov MHD v Brne


Modulárne objekty určené na oddych vodičov električkovej dopravy mesta Brna.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Ostatné
Rok realizácie:2020
Klient:Verkehrsbetrieb der Stadt Brünn
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 den
Dĺžka výroby: 1 týdena
Počet modulov: 1
Užitková plocha: 12 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

V roku 2020 sme doda­li prvé 4 modu­lár­ne odpo­či­vár­ne na koneč­né zastáv­ky elek­trič­ko­vých liniek hro­mad­nej dopra­vy v Brne a je v plá­ne nimi vyba­viť aj ďal­šie zastáv­ky. Pre Doprav­ný pod­nik mes­ta Brna sme pri­pra­vi­li 3 vari­an­ty, kto­ré sa líšia veľ­kos­ťou. Tie­to modu­lár­ne objek­ty poskyt­nú vodi­čom kom­fort­ný pries­tor na oddych.


Zpäť na referencie