KOMA SLOVAKIA alt
Hranicni-prechod-velke-slemence-4
Hranicni-prechod-velke-slemence-1
Hranicni-prechod-velke-slemence-2
Hranicni-prechod-velke-slemence-3
Hranicni-prechod-velke-slemence-4
Hranicni-prechod-velke-slemence-5
Hranicni-prechod-velke-slemence-6
Hranicni-prechod-velke-slemence-7
Hranicni-prechod-velke-slemence-8
Hranicni-prechod-velke-slemence-9
Hranicni-prechod-velke-slemence-10

10 fotografií

Hraničný prechod Velké Slemence, SK/UA


Modulárna colnica na hraniciach medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Ostatné / Celnice
Rok realizácie:2014
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 deň
Dĺžka výroby: 1 týden
Počet modulov: 5
Užitková plocha: 90 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Drob­ná modu­lár­na výstav­ba je veľ­mi vhod­ná naprí­klad na hra­nič­ných pre­chodoch v podo­be col­níc. Jed­na taká moder­ná col­ni­ca z pro­duk­cie KOMA Slo­va­kia sto­jí na hra­ni­ci­ach Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny. Záze­mie pre col­ní­kov je o roz­lo­he 90 m² a je zosta­ve­né zo šty­roch modu­lov výrob­ko­vej rady Stan­dar­d­Li­ne. Inves­tor si zvo­lil ten­to typ výstav­by z jedi­né­ho dôvo­du – výho­da modu­lár­nej výstav­by = rých­losť. Je však zrejmé, že ďal­šou výho­dou je, že sa nejed­ná o trva­lú stav­bu, je mož­né ju roz­ší­riť, prí­pad­ne i pre­miest­niť. Opláš­te­nie budo­vy je rie­še­né vodo­rov­nou vlnou vo far­be slo­ven­skej tri­ko­ló­ry a súčas­ťou stav­by je aty­pic­ká ati­ka. Vyku­ro­va­nie je rie­še­né elek­tric­ký­mi konvektormi.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie