KOMA SLOVAKIA alt
15mm8125
15mm7993
15mm8082
15mm8086
15mm8089
15mm8110
15mm8141
15mm8146
15mm8113 0
15mm8052 0
15mm8065 0
15mm8098 0
15mm8100 0
15mm8126 0

13 fotografií

Prístavba Materskej školy v Malom Lapáši


Jednopodlažná modulárna prístavba jednej triedy pre deti predškolského veku.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2016
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 14 dní
Dĺžka výroby: 14 dní
Počet modulov: 8
Užitková plocha: 170 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

Modu­lár­ne mater­ské ško­ly zís­ká­vajú stá­le väč­šiu obľu­bu pri rie­še­ní nedo­stat­ku miest v škol­ských zari­a­de­ni­ach. Zod­po­ved­ných inves­to­rov oslo­vu­je hlav­ne nena­hra­di­teľ­ná výho­da modu­lár­nych sta­vieb a to, že modu­lár­ne objek­ty sa dajú po čase rozob­rať a pre­miest­niť na iné mies­to a to pri zacho­va­ní všet­kých poži­a­dav­kov na tepel­no­i­zo­lač­né vlast­nos­ti, zvu­ko­vo izo­lač­né, pro­ti­po­ži­ar­ne, hygi­e­nic­ké a este­tic­ké poži­a­dav­ky. Tak­to vyrie­ši­li nedo­sta­tok miest v mater­skej ško­le modu­lár­nou prístav­bou z modu­lov KOMA.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku