KOMA SLOVAKIA alt

Prv­ní kon­tej­ne­ro­vá škol­ka na Slovensku


09. 12. 2012 | Novinky

Naše sester­ská orga­ni­za­ce KOMA SLO­VA­KIA doda­la prv­ní kon­tej­ne­ro­vou škol­ku na Slo­ven­sku. Jsme rádi, že i zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé na Slo­ven­sku pocho­pi­li výho­dy modu­lár­ní výstav­by. Jed­no­tříd­ní pří­stav­ba mateř­ské ško­ly v Luži­an­kách pomoh­la vyře­šit pro­blém s umís­tě­ním dva­ce­ti pěti dětí a 25 rodin v Luži­an­kách si moh­lo oddych­nout, pro­to­že byl vyře­šen jejich pro­blém. Rad­ní zvo­li­li pro pří­stav­bu úspor­nou vari­an­tu z výrob­ko­vé řady Stan­dard line, ale se zvý­še­nou vnitř­ní výš­kou 3.000 mm, s vnitř­ním povr­chem ze sádro­vlákni­tých desek Fer­ma­cel s výmal­bou. Obec Luži­an­ky je v posled­ní době atrak­tiv­ní vzhle­dem k náku­pu výhod­ných pozem­ků, co ale zapří­či­ni­lo zvý­še­ný počet mla­dých rodin a tím pádem i zvý­še­ný počet žada­te­lů na umís­tě­ní před­škol­ních dětí v mateř­ské ško­le. Zvý­še­ná pozor­nost byla kla­de­na na izo­la­ci pod­la­hy tak, aby děti, kte­ré si vět­ši­nou hra­jí na pod­la­ze nepo­ci­ťo­va­ly chlad. Roz­ho­du­jí­cí důvod pro poří­ze­ní této kon­tej­ne­ro­vé škol­ky byla rych­lost vyře­še­ní pro­blé­mu. Výro­ba trva­la cel­kem 3 týd­ny a vlast­ní mon­táž byla pro­ve­de­na během dvou dnů.