KOMA SLOVAKIA alt

KOMA SLO­VA­KIA doda­va­tel pro Volkswagen Slovakia


20. 10. 2012 | Novinky

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že se naše sester­ská fir­ma KOMA SLO­VA­KIA sta­la odsou­hla­se­ným vybra­ným doda­va­te­lem pro celý Vol­kwagen Group. Na pod­zim toho­to roku bude pro­na­jí­mat kan­ce­lář­skou budo­vu z pro­sto­ro­vých modu­lů pro Volkswagen Slo­va­kia, výrob­ce oblí­be­né znač­ky Tou­a­reg a doda­va­tel kom­po­nen­tů pro celý Volkswagen Group. Jsme rádi, že i naše sester­ská fir­ma KOMA SLO­VA­KIA je uzná­vá­na tím­to auto­mo­bi­lo­vým gigan­tem. Pro roz­ho­do­vá­ní schvá­le­ní Volkswage­nem naší sester­ské fir­my KOMA SLO­VA­KIA svým doda­va­te­lem, roz­hod­la také cer­ti­fi­ko­va­ná výro­ba v našem výrob­ním závo­dě KOMA MODU­LAR, refe­ren­ce dodá­vek význam­ným evrop­ským a nad­ná­rod­ním fir­mám a v nepo­sled­ní řadě i to, že jsme jedi­ná fir­ma v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce, kte­rá vyrá­bí obyt­né kon­tej­ne­ry a modu­ly s rámem z pozin­ko­va­né­ho ple­chu. Výrob­ce auto­mo­bi­lů doká­že oce­nit modu­ly z pozin­ku opro­ti modu­lům, z čer­né­ho ple­chu - kte­ré vyrá­bí stan­dard­ně kon­ku­ren­ce. Sou­čas­ný auto­mo­bi­lo­vý výrob­ce by se na trhu už neu­plat­nil s karo­se­rií z čer­né­ho plechu.

 • Vw-bratislava-9
 • Vw-bratislava-11
 • Vw-bratislava-3
 • Vw-bratislava-10
 • Vw-bratislava-18
 • Vw-bratislava-17
 • Vw-bratislava-12
 • Vw-bratislava-5
 • VW_Slovakia_Main_Gate_076_1055x500
 • Vw1-3
 • Showroom_volkswagen-up
 • Touareg_Bratislava_01_1055x500
 • Assembly_hall_02_1055x500
 • QA_05_1055x500
 • QA_02_1055x500
 • Stage.m401_sprite