KOMA SLOVAKIA alt
Reference 5bfe58e16b5e8
Reference 5bfe58a4837b3
Reference 5bfe58ac24a73
Reference 5bfe58b61326f
Reference 5bfe58bd82195
Reference 5bfe58c3eb8e6
Reference 5bfe58cacfbad
Reference 5bfe58d1829e9
Reference 5bfe58d9cb794
Reference 5bfe589e6fb59
Reference 5bfe5891ee867

10 fotografií

Šatne pre futbalistov Železiarne Podbrezová


Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport / Sportovní šatny
Rok realizácie:2018
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine

KOMA v tom­to modu­lár­nom objek­te zohľad­ni­la poži­a­dav­ky inves­to­ra pre pre­vá­dzku šat­ní domá­ce­ho a hos­ťuj­úce­ho muž­stva, sprchy, kan­ce­lárie roz­hod­cov, soci­ál­nych pries­to­rov, miest­nosť pre teles­ne postih­nu­tých a bufe­tu pre verej­nosť. Modu­lár­ny objekt je vyku­ro­va­ný el. kon­vek­tor­mi a pre­kry­tý sed­lo­vou stre­chou. Inte­ri­ér objek­tu je celý rea­li­zo­va­ný v bie­lej lami­no­va­nej DTD so svetlou výš­kou inte­ri­é­ru 2.510mm. Súčas­ťou chod­ní­ka a polo­že­nej dlaž­by v exte­ri­é­ri boli osa­de­né moder­né odve­tra­nia zákla­dov - tkzv. ang­lic­ké dvorčeky.

Po odo­vzda­ní objek­tu KOMA a uve­de­ní do pre­vá­dz­ky bufe­tu sme zare­gis­tro­va­li v muž­stve lep­šiu atmo­sfé­ru, kto­rá sa preja­vi­la vzostupom v tabu­ľ­ke For­tu­na ligy.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku