KOMA SLOVAKIA alt
SKI Skuhrov Destne 2
SKI Skuhrov Destne 2
SKI Skuhrov Destne 7
SKI Skuhrov Destne 5
SKI Skuhrov Destne 3
SKI Skuhrov Destne 10
SKI Skuhrov Destne 4
SKI Skuhrov Destne 9
SKI Skuhrov Destne 1
SKI Skuhrov Destne 8
SKI Skuhrov Destne 6

10 fotografií

Modulárne zázemie pre oddiel bežeckého lyžovania


Zázemie lyžiarskeho oddielu s modulárnym jadrom, drevenou fasádou a podkrovím.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport / Zázemí klubů
Rok realizácie:2019
Klient:Wikov SKI Skuhrov
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 týden
Dĺžka výroby: 1 týden
Počet modulov: 6
Užitková plocha: 85 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

V Dešt­nom v Orlic­kých horách vyu­ží­va modu­lár­ne záze­mie oddiel bežec­ké­ho lyžo­va­nia SKI Skuhrov. Lyži­ar­sky are­ál si už dlh­ší čas hovo­ril o zod­po­ve­daj­úcom záze­mí, kto­ré špor­tov­com, tré­ne­rom a ďal­ším funk­ci­o­ná­rom oddie­lu chý­ba­lo. Vzhľa­dom na prís­ne regu­la­tí­vy, kto­ré sú pri stav­bách v CHKO vyža­do­va­né, ako naprí­klad dre­ve­ná fasáda a sed­lo­vý tvar stre­chy, vznik­la cha­ta, kto­rej jadro je modu­lár­ne, avšak jej podo­ba vychá­d­za z tra­dič­ných hor­ských sta­vieb. Na prí­zem­ných 6 modu­lov, kto­ré slúžia ako spo­lo­čen­ská miest­nosť, záze­mie pre roz­hod­cov, soci­ál­ne zari­a­de­nia a sklad, bola nain­šta­lo­va­ná sekun­dár­na stre­cha a vzni­kol pries­tor na prespanie.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku