KOMA SLOVAKIA alt
Dvere protipozar

Protipožární dveře

Kategorie: Příslušenství


Pro­ti­po­žár­ní dve­ře jsou indi­vi­du­ál­ní zále­ži­tos­tí a vždy je objed­ná­vá­me dle poža­dav­ku Požár­ně bez­peč­nost­ní­ho řešení.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Předchozí Topidla