KOMA SLOVAKIA alt

Cir­ku­lár­na výstavba


Všet­ky pro­duk­ty, mate­ri­á­ly a suro­vi­ny môžu byť opa­ko­va­ne vyu­žívané. Ich hod­no­ta je zacho­vaná v maxi­mál­nej mož­nej mie­re. Toto nazý­va­me uza­vre­tým kolo­be­hom – cir­ku­lár­nou výstav­bou. Nejde ale len o zno­vuvy­u­ži­tie mate­ri­á­lov, ale tiež o ich pôvod. KOMA si kla­die za cieľ kon­t­ro­lo­vať dopad modu­lár­nej výstav­by na život­né pro­stre­die ( vráta­ne emi­sí CO2 a zpra­co­va­nie odpa­du ) v celom výrob­nom cyk­le modu­lár­nej stavby.

Aké sú výhody cirkulárneJ výstavby


Udr­žateľnosť má pri­o­ri­tu nie­len ako poli­tic­ký cieľ. Bez ohľa­du na vlád­nu stra­té­giu v sys­té­me obe­ho­vé­ho hos­po­dárstva, KOMA SLO­VA­KIA sme­ru­je uvá­že­ný­mi krokmi k bez­od­pa­do­vé­mu výrob­né­mu pro­ce­su zno­vupo­u­ži­tím všet­kých materiálov.

Záme­rom je pro­gre­sív­ne pri­spieť k trva­le udr­žateľnej eko­no­mi­ke a život­nému pro­stre­diu. Zno­vuvy­u­ži­tie mate­ri­á­lov je samo­zrej­me veľ­mi atrak­tív­ne tiež po finanč­nej strán­ke. Zno­vuvy­u­ži­tie zdro­jov sú­čas­ne zna­me­ná zní­že­nie nákla­dov pre našich zákaz­ní­kov. Vďaka recyklo­va­teľným mate­ri­á­lom ako je mine­rál­na vlna či izo­lá­cia z dre­vi­té­ho vlák­na vzras­tie v bud­úcnos­ti tak­tiež kom­fort a exklu­zi­vi­ta modu­lár­nej výstavby.


  • Fashion line triple 27
  • Fashion line triple 9
  • Fashion line triple 16
  • Fashion line triple 21
  • Fashion line triple 1
  • Fashion line triple 19
  • Fashion line triple 4
  • Fashion line triple 28
  • Fashion line triple 26

Jak sa urču­je pôvod cir­ku­lo­va­né­ho materiálu?


KOMA sa plá­nu­je posu­núť za hra­ni­ce kon­cep­tu zno­vuvy­u­ži­tia už pou­ži­tých modu­lov. Ambí­ci­ou fir­my je v blíz­kej budúc­nos­ti kon­štru­o­vať plne v zmys­le cir­ku­lár­nej eko­no­mi­ky. Pre dosia­hnutie toho­to záme­ru sys­té­mo­vo pra­cu­je­me na cir­ku­lár­nej stra­té­gii pre modu­lár­nu výstav­bu. V rám­ci náš­ho vývo­jo­vé­ho cen­t­ra modu­la­ri­ty plá­nu­je­me tes­to­vať všet­ky výrob­né pro­ce­sy na emi­sie CO2 a zpra­co­va­nie odpadu.

Ďal­ším veľ­kým pro­gre­sív­nym kro­kom je KOMA obe­ho­vý design, kde sú stav­by navr­ho­vané tak, aby všet­ky ich kom­po­nen­ty a pou­ži­té mate­ri­á­ly moh­li byť zno­vu pou­ži­té v ďal­ších nových budo­vách. Toto sú naše ambí­cie pre nad­chá­dza­júce roky.

Máte záu­jem navští­viť našu výro­bu? Napíš­te nám ! E-mail: info@koma-slovakia.sk

Poraďte sa

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →