KOMA SLOVAKIA alt

Boli jsme v Tele­rá­ně na TV Markíza!


13. 09. 2023 | Video

Náš ria­di­teľ David Šikl hovo­ril o modu­la­ri­te v Teleráne.

Náš ria­di­teľ hovo­ril o modu­lár­nej výstav­be v Tele­rá­ne v TV Mar­kí­za. Vypo­čuj­te si, čo je to modul, z koľ­kých modu­lov sme schop­ní posta­viť budo­vu, ako sa bude cítiť v zime ale­bo ako sme do Čes­ka pri­viez­li pavi­lón EXPO 2015 a pre­ro­bi­li ho na síd­lo spo­loč­nos­ti KOMA.


Videa