KOMA SLOVAKIA alt
Mcdonald-bratislava
Mcdonald-blava-28
Mcdonald-blava-27
Mcdonald-blava-26
Mcdonald-blava-25
Mcdonald-blava-23
Mcdonald-blava-22
Mcdonald-blava-20
Mcdonald-blava-19
Mcdonald-blava-18
Mcdonald-blava-17
Mcdonald-blava-16
Mcdonald-blava-15
Mcdonald-blava-14
Mcdonald-blava-13
Mcdonald-blava-12
Mcdonald-blava-11
Mcdonald-blava-10
Mcdonald-blava-9
Mcdonald-blava-8
Mcdonald-blava-7
Mcdonald-blava-5
Mcdonald-blava-4
Mcdonald-blava-3
Mcdonald-blava-2
Mcdonald-blava-1
Mcdonald-blava-35
Mcdonald-blava-34
Mcdonald-blava-33
Mcdonald-blava-32
Mcdonald-blava-31
Mcdonald-blava-30
Mcdonald-bratislava
Mcdonald-blava-36

33 fotografií

Reštaurácia McDonald’s – Bratislava


Modulárna reštaurácia s drevenou fasádou.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizácie:2001
Klient:McDonald's
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 2 týždne
Dĺžka výroby: 1 týždeň
Počet modulov: 8
Užitková plocha: 130 m2
Výrobková rada: StandardLine
Forma predaja:Predaj

McDonald’s vyu­žil KOMA sys­tém tiež pri rea­li­zá­cii svo­jej reštau­rá­cie v Bra­ti­sla­ve na Slo­ven­sku. I u tej­to ten­to­krát výraz­ne väč­šej stav­by zazna­me­ná­vame vyu­ži­tie ver­ti­kál­níeho dre­ve­né­ho obkla­du, kto­rý sa stá­va is­tým pojít­kom med­zi všetký­mi novo vybu­do­va­ný­mi reštau­rá­cia­mi McDonald‘s. Opro­ti objek­tu v Mla­dej Bolesla­vi je fasáda celo­dre­věená. S pou­ži­tím zalo­me­nej ple­cho­vej stre­chy a opäť moder­ným inte­ri­é­rom zís­kava budo­va koneč­nú atrak­ti­vi­tu a dojem trva­lej stavby.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku