KOMA SLOVAKIA alt
IMG 5341 web
IMG 5381 web
IMG 5344 web
IMG 5198 web
IMG 5197 web
IMG 5150 web
IMG 5149 web
IMG 5091 web
IMG 5083 web
IMG 5325 web
IMG 5260 web
IMG 5295 web
IMG 5288 web
IMG 5285 web
IMG 5314 web
IMG 5387 web
IMG 5382 web
IMG 5373 web
IMG 5355 web
IMG 5405 web
IMG 5341 web

20 fotografií

Karvinská modulárna banícka nemocnica


Modulárna trojposchodová prístavba Karvinskej banskej nemocnice zo 77 modulov.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre zdravotníctvo / Nemocnice
Rok realizácie:2020
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 3 měsíce
Dĺžka výroby: 2 měsíce
Počet modulov: 77
Užitková plocha: 1960 m2
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj

Po skú­se­nos­ti­ach s nemoc­nič­ný­mi budo­va­mi v zahra­ni­čí KOMA rea­li­zo­va­la prvú nemoc­nicu v Čes­kej repub­li­ke. Inves­tor zvo­lil modu­lár­nu výstav­bu najmä kvô­li rých­los­ti výstav­by. Troj­po­scho­do­vá prístav­ba Kar­vin­skej ban­skej nemoc­ni­ce bola posta­ve­ná behom pár mesi­a­cov. Vo febru­ári minu­lé­ho roka bola vypra­co­va­ná štúdia, nasle­do­va­li prí­prav­né prá­ce a vyba­vo­va­nie povo­le­ní, v auguste bola zahá­je­ná výro­ba prvých modu­lov, potom nasle­do­va­la mon­táž a od 5. janu­á­ra paci­en­ti vyu­ží­vajú ambu­lan­cie na prí­ze­mí budo­vy. Prvé poscho­die je urče­né na násled­nú sta­rost­li­vosť, ale teraz slúži pre paci­en­tov s covi­dom. Na dru­hom poscho­dí je orto­pe­dic­ké odde­le­nie s 18 štan­dard­ný­mi lôž­ka­mi a 4 lôž­ka­mi jed­not­ky inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti. Súčas­ťou dodáv­ky bol výťah, tep­lo­vod­né kúre­nie a vzduchotechnika.


Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie