KOMA SLOVAKIA alt

20 fotografií

Karvinská modulárna banícka nemocnica


Modulárna trojposchodová prístavba Karvinskej banskej nemocnice zo 77 modulov.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre zdravotníctvo / Nemocnice
Rok realizácie:2020
Klient:Karvinská hornická nemocnice
Zem realizácie:Česká republika
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 3 měsíce
Dĺžka výroby: 2 měsíce
Počet modulov: 77
Užitková plocha: 1960 m2
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj

Po skú­se­nos­ti­ach s nemoc­nič­ný­mi budo­va­mi v zahra­ni­čí KOMA rea­li­zo­va­la prvú nemoc­nicu v Čes­kej repub­li­ke. Inves­tor zvo­lil modu­lár­nu výstav­bu najmä kvô­li rých­los­ti výstav­by. Troj­po­scho­do­vá prístav­ba Kar­vin­skej ban­skej nemoc­ni­ce bola posta­ve­ná behom pár mesi­a­cov. Vo febru­ári minu­lé­ho roka bola vypra­co­va­ná štúdia, nasle­do­va­li prí­prav­né prá­ce a vyba­vo­va­nie povo­le­ní, v auguste bola zahá­je­ná výro­ba prvých modu­lov, potom nasle­do­va­la mon­táž a od 5. janu­á­ra paci­en­ti vyu­ží­vajú ambu­lan­cie na prí­ze­mí budo­vy. Prvé poscho­die je urče­né na násled­nú sta­rost­li­vosť, ale teraz slúži pre paci­en­tov s covi­dom. Na dru­hom poscho­dí je orto­pe­dic­ké odde­le­nie s 18 štan­dard­ný­mi lôž­ka­mi a 4 lôž­ka­mi jed­not­ky inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti. Súčas­ťou dodáv­ky bol výťah, tep­lo­vod­né kúre­nie a vzduchotechnika.


Zpäť na referencie