KOMA SLOVAKIA alt
Reference 602641a141bdd
Reference 5e5fcba69eb7c
Reference 602641bf0e548
Reference 602641c3555fe
Reference 6026419c44a39
Reference 60264197ea274

5 fotografií

Materská škôlka pre 25 detí


MŠ v obci Turčianske Kľačany okres Martin

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie školskej / Materské školy
Rok realizácie:2020
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 7
Výrobková rada: StandardLine

Obec Tur­či­an­ske Kľa­ča­ny sa rozhod­la vyu­žiť modu­lár­ny sys­tém pro rea­li­zá­ciu mater­skej škôl­ky. Mater­skú ško­lu sme doda­li ako jed­no­pod­laž­nú budo­va pozostá­vaj­úcu z 7 mod­ulov výrob­nej rady Stan­dard­Line spĺňaj­úce všet­ky poži­a­dav­ky na súčas­nú výstav­bu toh­to typu výchov­no­vzde­lá­va­cie­ho zari­a­de­nia. V budo­ve je trie­da pre 25 detí, soci­ál­ne záze­mie a záze­mie pre uči­teľa. Škôl­ka má vlast­nú kotol­ňu a je vyba­ve­ná tepel­ným čer­pa­dlom. Samozrej­mos­ťou sú pod­hľa­dy a skry­té roz­vo­dy vody a odpa­du. Budo­va je opa­t­re­ná zatep­le­nou fasádou s omi­et­kou a zatep­le­nou sed­lo­vou stre­chou. Objekt spĺňa ener­ge­tic­kú trie­du A-A1.

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku