KOMA SLOVAKIA alt
Reference 6154489872fc9
Reference 61544894d4974

1 fotografia

Dr. Max – prevádzka predajne liekov


Lekáreň Dr. Max pred Tescom v meste Šaľa

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2021
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Užitková plocha: 110 m2

Nedo­sta­tok prie­storu pred lekár­ňou v hyper­mar­ke­te Tesco uspo­ko­ji­la rých­la dodáv­ka modu­lár­nej výstav­by KOMA o úžit­ko­vej ploche 110m². Spo­loč­nosť Dr. Max zvo­li­la modu­lár­nu metó­du výstav­by hlav­ne z dôvo­du rých­los­ti a oka­mži­té­ho otvo­re­nia pre­vá­dz­ky do 2 mesi­a­cov po dokon­če­ní a obdr­ža­ní povo­le­nia. Fasáda je prispô­so­be­ná oko­li­tej zástav­be v zmys­le schvá­le­nej fareb­nej šká­ly zástup­cov hypermarketu. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku