KOMA SLOVAKIA alt

16 fotografií

Autosklo Hornet v Bratislave


Premiestniteľný modulárny servis pre výmenu autoskiel.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Drobné výrobní provozy
Rok realizácie:2011
Klient:Autosklo Hornet
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 deň
Dĺžka výroby: 2 týždně
Počet modulov: 1
Užitková plocha: 34 m2
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj
Poznámka:Fasáda - PUR panel, profilové sklo

Modu­lár­na stav­ba, kto­rá potvr­d­zu­je vyso­kú fle­xi­bi­li­tu pou­ži­tia KOMA sys­té­mu, je naprí­klad dielňa na výme­nu auto­skiel v hlav­nom mes­te Slo­ven­ska v Bra­ti­sla­ve. Dielňa s kan­ce­lári­ou fir­my Auto­sklo Hor­net je umiest­ne­ná na par­ko­vis­ku pri nákup­nom cen­t­re tak, aby zákaz­ní­ci moh­li opra­vu skla auto­mo­bi­lu spo­jiť s potreb­ným nákupom.


Zpäť na predchádzajúcu stránku