KOMA SLOVAKIA alt
Topidla

Topidla

Kategorie: Příslušenství


Naše kon­tej­ne­ry jsou stan­dard­ně vyba­ve­ny topi­dly o výko­nu 2000 W, v pří­pa­dě potře­by jsme schop­ni dodat dal­ší v růz­ných výko­no­vých stupních.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Následující Protipožární dveře