KOMA SLOVAKIA alt
Zl2 08

Skladový kontajner ZL 2 - 08

Kategorie: Skladové

Ide o skla­do­vý kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný pre­do­všet­kým do malých pries­to­rov, ale aj cen­tier miest.


Skla­do­vý kon­taj­ner s oceľo­vou ale­bo dre­vo­tries­ko­vou pod­la­hou s roz­me­rom 2438×2200 mm je obzvlášť vhod­ný do malých pries­to­rov ale­bo cen­tier miest, v kto­rých aj napriek tomu pri­ne­sie obrov­skú službu.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Následující Obytný kontajner C3L 02
Technické specifikace produktu:
Rozmery:
  • Výška: 2591
  • Svetlá výška: 2376
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 2200
Rám:

Lakovaný, zvarovaný

Okno:

NIE

Dvere vonkajšie:

oceľové dvojkrídlové 1872 / 1975 mm

Dvere vnútorné:

NIE

Podlaha:

priečne nosníky 350 kg / m2 (700 kg/m2)

Elektro:

NIE

Stohovateľnosť:3 ks