KOMA SLOVAKIA alt

City modu­ly byly opět vidět i v prv­ním polo­le­tí 2018


07. 06. 2018 | Novinky

Designo­vé City modu­ly KOMA si za nece­lé čty­ři roky zís­ka­ly mno­ho pří­z­niv­ců a pro­ká­za­ly tak život­nost a chy­bě­jí­cí pro­dukt na designo­vé, kul­tur­ní či spo­le­čen­ské akce, kte­ré lze shr­nout pod jeden název Pop-up. City modu­ly jste moh­li opět shléd­nout na akcích, kte­ré pro­pa­gu­jí fil­mo­vé fes­ti­va­ly a to v Olo­mou­ci na AFO nebo na Zlín­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu. City modu­ly stá­ly u počát­ku Zlín­ské­ho Design Wee­ku a ani při letoš­ním čtvr­tém roč­ní­ku nechy­bě­ly. Pomá­ha­ly pro­pa­go­vat Praž­ské jaro a uká­za­ly mož­nos­ti oži­ve­ní měst při opa­ku­jí­cí akci SDÍL­KO V Ost­ra­vě Porubě. Popr­vé byly nápo­moc­ny i svě­to­vě zná­mé fir­mě IKEA pro HR akce v Pra­ze, Brně a Bra­ti­sla­vě. V letoš­ním roce už máme téměř zapl­ně­ný kalen­dář, kde City modu­ly ješ­tě uvi­dí­te a to nejen v Čes­ku, ale i na Slovensku.


Videa
 • Zdw_2018_2_1
 • Img_7601
 • Img_7624
 • Zdw_2018_1_1
 • Zdw_2018_5_1
 • Zdw_2018_6_1
 • Zdw_2018_9_1
 • Zdw_2018_10_1
 • Zdw_2018_13_1
 • Green_cities
 • Sdilko_porubajpg_1_1
 • Sdilko_porubajpg_2_1
 • Sdilko_porubajpg_15_1
 • Sdilko_porubajpg_21_1
 • Sdilko_porubajpg_22_1
 • Sdilko_porubajpg_26_1
 • Prazske_jaro_1_0
 • Ikea_and_city_modules_5
 • Zff_2018_zm-0001
 • Zff_2018_zm-0004
 • Zff_2018_zm-0005
 • Zff_2018_zm-0008
 • Zff_2018_zm-0010
 • Zff_2018_zm-0014
 • Andr30193
 • Komamate